Bildiriler

ULUSLARARASI BILIMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BILDIRILER

Günüç, S. (2019).  İngiliz annelerinin “Sharentıng” konusundaki görüşleri.  9. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kuşadası 26-27 Ekim.

Çan, G., Şahin, K., Parlak, B.Topbaş, M. Günüç, S. ve Beyhun, N.M. (2018). Trabzon’daki Öğrencilerde İnternet Bağımlılığı Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin değerlendirilmesi, 2. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi: Değişen Dünya, Antalya.

Artun,H., Günüç, S., Yiğit, E.(2018). Öğrenci Bağlılığının Çeşitli Değişkenler Açısından  Karşılaştırılması. Internatıonal Conference On Scınece, Technology, Engıneerıng, Mathematıcs (Stem) And Eucatıonal Scıences (Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi) STEMES2018.MUŞ,TÜRKİYE. 3-5 May 2018 pp.1-1.

Günüç, S., Artun,H. Yiğit, E.(2018). Türkiyede’ki Üniversitelerin Kampüs Olanakları Açısından İncelenmesi. Internatıonal Conference On Scınece, Technology, Engıneerıng, Mathematıcs (Stem) And Eucatıonal Scıences (Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri  Kongresi) STEMES2018.MUŞ,TÜRKİYE. 3-5 May 2018 pp.1-1

Yiğit, E., Günüç, S., Artun,H. (2018). “Öğrenci Bağlılığının Üniversite Kampüslerine İlişkin  Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması”. European Conference on Science, Art & Culture. ANTALYA, TÜRKİYE. 19-22 April 2018 pp.1-1.

Yiğit, E., Günüç, S., Artun,H. (2018). “Üniversitelerdeki Öğrenci Bağlılığı İle Kampüs İkliminin Karşılaştırılması”. European Conference on Science, Art & Culture. ANTALYA, TÜRKİYE. 19-22 April 2018 pp.1-1.

Günüç, S. ve Yiğit, E. (2017). Öğrencilerde Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi: Van İli Örneği. 2nd İnternational Academic Research Congress (INES 2017)  II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi. ANTALYA, TÜRKİYE, 18-21 October/Ekim 2017.

Yiğit, E. ve Günüç, S. (2017). Üniversitedeki Bölümler Açısından Öğrenci Bağlılığının Karşılaştırılması. 2nd İnternational Academic Research Congress (INES 2017)  II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi. ANTALYA, TÜRKİYE, 18-21 October/Ekim 2017.

Günüç, S. (2017). Türkiye’deki Eğitim Fakültelerine İlişkin Yürütülen Bir Tübitak Projesinin Sonuçlandırılması: Deneyimler Ve Güçlükler. International Congress on New Trends in Education-ICONTE, 18-20 Mayıs, Antalya.

Artun, H., Günüç, S. ve Yiğit, E. (2017). Kampüse İlişkin Çeşitli Değişkenlerin Öğrenci Başarısı Açısından İncelenmesi. International Congress on New Trends in Education-ICONTE, 18-20 Mayıs, Antalya.

Yiğit, E. ve Günüç, S. (2017). Doğu Anadoludaki İki Üniversitenin Öğrenci Bağlılığı Ve Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılatırılması. International Congress on New Trends in Education-ICONTE, 18-20 Mayıs, Antalya.

Günüç, S. (2016). Kampüs İklimini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçme Aracının Geliştirilmesi. International Multidisciplinary Eurasian Congress, 11-13 July, Odessa-Ukraine.

Günüç, S. ve Doğan Keskin, A. (2016). Çevrimiçi Alışveriş Bağımlılığı:Semptomları, Nedenleri ve Etkileri, Uluslararası 3. Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, İstanbul, 3-4 Mayıs.

Yiğit, E. ve Günüç, S. (2016). Dijital Oyun Bağımlılığında Aile Yapılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Uluslararası 3. Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, İstanbul, 3-4 Mayıs.

Kayri, M. ve Günüç, S. (2016). Yüksek ve Düşük Sosyo-Ekonomik Koşullara Sahip Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi , Uluslararası 3. Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, İstanbul, 3-4 Mayıs.

Günüç, S. (2015). Öğretmen Adaylarının Okullarda Gerçekleştirdikleri Mobil Öğrenme Uygulamalarının ve Karşılaştıkları Problemlerin İncelenmesi, World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, 5-7 Kasım.

Günüç, S., Artun, H. (2015). Eğitim Fakültelerindeki Öğrenci Bağlılığı Profilinin Belirlenmesi Ve Öğrenci Bağlılığı İle Teknoloji Entegrasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Tübitak Projesi, International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, 26-28 Ekim.

Artun, H., Günüç, S. (2015). Öğretim Elemanlarının Teknoloji Entegrasyonu Yeterliliklerine İlişkin Öğrenci Algısı, International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, 26-28 Ekim.

Kuzu, A., Orhan, D., Türk, M., Dindar, M. ve Gunuc, S. (2014). Öğretim elemanlarının öğretim süreçlerinde etkileşimli tahta kullanımına ilişkin beklentileri, Uluslararası Öğretmen Eğitimi Konferansı, Dubai, Şubat.

Kuzu, A., Türk, M., Orhan, D., Dindar, M. ve Gunuc, S. (2014). Öğretman adaylarının etkileşimli tahta kabul ve kullanım düzeylerinin belirlenmesi: Anadolu Üniversitesi örneği, Uluslararası Öğretmen Eğitimi Konferansı, Dubai, Şubat.

Gunuc, S., Kuzu, A., Dindar, M., Orhan, D. and Turk, M. (2014). Öğretmen adaylarının etkileşimli tahta kullanımına ilişkin beklentileri, 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Afyon, Turkey , May.

Günüç, S. (2014). Akademik Başarıyı Etkileyen Bir Değişken Olarak Öğrenci Bağlılığı, World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS, Antalya , Kasım.

Günüç, S. (2013). İnternet Bağımlılığının Yordanması, International Conference on New Horizons in Education-INTE, Roma, Italy, Haziran.

Kurt, A. A., Odabaşı, H. F., Günüç, S., Ersoy, M., Mısırlı, Ö. and Karakoyun, F. (2012). Teaching practicum components scale: A study of validity and reliability, International Conference On Interdisciplinary Research In Education, North Cyprus, Mayıs.

Kuzu, A., Odabasi, H. F. and Gunuc, S. (2012). Preservice teachers as digitally global citizens: Twitter case, International Conference On Interdisciplinary Research In Education, North Cyprus, Mayıs.

Gunuc, S., Odabasi, H. F. and Kuzu, A. (2012). Araştırmacının proje günlüğü: Bir BAP projesinde araştırmacıların deneyimleri, International Conference On Interdisciplinary Research In Education, North Cyprus, Mayıs.

Gunuc, S., Odabasi, H. F. and Kuzu, A. (2012). The Views of Pre-Service Teachers Regarding The Student of Future, 4th annual International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN12, Barcelona, Spain, Temmuz.

Gunuc, S., Odabasi, H. F. and Misirli, O. (2012). Twitter Use Among The Elementary School Students, 23rd International Conference Society For Information Technology And Teacher Education, Austin, Texas , Mart.

Günüç, S., İzmirli, Ö.Ş., Odabasi, H.F. and Yurdakul, I.K. (2012). Problems encountered in Technology Mentoring Program, 3. World Conference on Learning, Teaching and Educational leadership, Brussels, Belgium, Ekim.

Odabasi, H. F., Kuzu, A. and Gunuc, S. (2012). Characteristics of Lifelong Learner, 23rd International Conference Society For Information Technology And Teacher Education, Austin, Texas, Mart.

Odabaşı, H.F., Kuzu, A. ve Günüç, S. (2011). Yaşam boyu öğrenmeyi etkileyen faktörler, 11. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, İstanbul Üniversitesi, Mayıs.

Günüç, S. (2011). Assessment of Students’ Success in Internet-Based Distance Learning, Global Learn Asia Pacific: Global Conference on Learning and Technology, Melbourne, Australia, Mart.

Akbulut, Y., & Günüç, S. (2011). Relationships between social profiles and Facebook use habits of adolescents in a rural Turkish context, AECT International Convention, Jacksonville-FL, USA , Kasım.

Günüç, S. (2011). Dijital yerlilerde bilişsel yük kuramı ve çoklu görev, V. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Elazığ/Turkey , Eylül.

Odabaşı, H.F., Kuzu, A. & Günüç, S. (2011). Development of lifelong learner characteristics scale: Study of validity & reliability, International Conference of Lifelong Learning, Křtiny, Brno, Czech Republic, Eylül.

Etemadpour, R., Günüç, S. & Masood, M. (2010). Effects of White Space in Online Reading among Turkish and English texts, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Toronto, Canada, Haziran.

Günüç, S. (2010). Examination of Internet Addiction of Staff of the Computer Department in Terms of Duration and Purpose of Its Use, International Conference on Internet Studies, Taipei, Taiwan, Kasım.

Erişti, S.D., Atalay, N., Mısırlı, Ö., Günüç, S., Ersoy, M. (2010). The design of online instructional environment based on visual perception theories, 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Konya/Turkey , Eylül.

Erişti, S.D., Ersoy, M., Mısırlı, Ö., Som, S., Atalay, N., Günüç, S. (2010). The use of connection theory in online instructional environments, 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Konya, Turkey, Eylül.

Karakoyun, F., Erişti, S. D. ve Günüç, S. (2010). Students’ options about digital storytellings, World Conference on Learning, Teaching and Administration, Cairo, Egypt, Ekim.

Günüç, S. (2010). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü (böte) öğretmen adaylarının bölüm ismine ilişkin görüşleri, International Educational Technology Conference, İstanbul, Nisan.

Günüç, S., Etemadpour, R. & Günbatar, M.S. (2010). Role of using white space on interface of image retrieval systems, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Toronto, Canada , Haziran.

Kayri, M. ve Günüç, S. (2009). The Analyzing of Some Variables Affecting the Internet Dependency by Usıng Decision Trees, 5th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society , İstanbul.

Günüç, S. ve Kayri, M. (2009). Türkiye’deki İnternet Bağımlılık Düzeyinin Bölgelere Göre İncelenmesi, III. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Trabzon, Turkey.

Günüç, S. ve Kayri, M. (2008). Sayısal Uçurum ve İnternet Bağımlılığı Paradigmasının Lojistik Regresyon İle Açımlanması, II. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Kuşadası, Türkiye , Mayıs.

Günüç, S. (2007). Yapılandırmacı Kurama Göre Online Eğitim Sitesi Tasarlama Sorunsalı, I. International Computer and Instructional Technologies Symposium , Çanakkale , Mayıs.

Günüç, S. (2007). Türkiye’de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Yetiştirme Sorunsalı , I. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Çanakkale, Mayıs.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

Sipahi, H., Oğuz, T., Demir, H., May, Ö., Sarıgül, M., Özdemir, E., Yabar, S., Yoldaş, H.S. ve Günüç, S. (2014). Bornova İlçesi’nde Dört Okulda Ergenlerde İnternet Bağımlılığı ve Güvenli İnternet Kullanımının Değerlendirilmesi , 5. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi “Ergen ve Riskler” , İzmir , Kasım 2014.

Günüç, S. ve Taşkın, N. (2015). Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları , XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , Denizli , 28-30 Eylül.

Back to top