YAYINLARIM

ULUSLARARASI HAKEMLI DERGILERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Aykat, Ş. & Günüç, S. (2020). Review of the Opinions of Vocational High School Teachers, Students, and Administrators on the Interactive Whiteboard. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 11(1), 1-35.

Günüç, S., Artun H., Yigit, E., & Keser, H. (2020). Examining the Relationship Between Student Engagement and Campus Climate:A Case in Turkey. Journal of College Student Retention: Research, Theory Practice, Doi: 10.1177/1521025119894579.

Şenol, N , Aktepe, E , Günüç, S , Ertilav, K , Alaca, İ . (2019). Internet Usage Profile of Medical Students and Effects of Internet Addiction on Sagittal Balance. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 26(3), 248-255.

Atli, S., Günüç, S, Kuss, D. ve Baran G. (2019). Impact of Parents’ Technology Use on 18-24 Months Old Infants’ Adaptive Behaviours. Adaptive behaviours (SSCI), 27(3), 197-219

Günüç, S. & Atli, S. (2018). 18-24 aylık bebeklerde teknolojinin etkisine yönelik ebeveyn görüşleri. Addicta: The Turkish Journal on Addictions.5(2), 1-22, Advance online publication. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.2.0047

Günüç S. (2017). Peer Influence in Internet and Digital Game Addicted Adolescents: Is Internet / Digital Game Addiction Contagious? International Journal of High Risk Behaviors and Addiction, 6(2), 1-20.

Günüç, S. & Babacan, N. (2017). Technology integration in English language teaching and learning, Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, 5(2), 349-358.

Doğan Keskin, A., & Günüç, S. (2017). Testing models regarding online shopping addiction. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 4, 221–242.

Yiğit, E. & Günüç, S. (2017). Comparison of student engagement from two different universities in Turkey in terms of technology integration and campus climate, International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 8(3), 9-18.

Günüç, S. &  Doğan, A. (2016). Çevrimiçi Alışveriş Bağımlılığı: Belirtiler, Nedenler ve Etkiler. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 3(3).

Kayri, M. & Günüç, S. (2016). Yüksek ve düşük sosyoekonomik koşullara sahip öğrencilerin internet bağımlılığı açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addiction, 3(2).

Kerimova, M. and Gunuc, S. (2016). Adaptation of Internet Addiction Scale in Azerbaijani Language: A Validity-reliability and Prevalence Study, Journal of Education and Training Studies, 4(1), 39-48.

Gunuc, S. (2015). Relationships and Associations Between Video Game and Internet Addictions: Is Tolerance a Symptom Seen in All Conditions, Computer in Human Behavior (SSCI), 49, 517–525.

Gunuc, S. and Kuzu, A. (2015). Confirmation of Campus-Class-Technology Model in Student Engagement: A Path Analysis, Computers in Human Behavior (SSCI), 48, 114-125.

Gunuc, S. (2015). Implementation and Evaluation of Technology Mentoring Program Developed for Teacher Educators: A 6M-Framework, Qualitative Research in Education, 4(2), 163-190.

Günüç, S. and Kuzu, A. (2015). Student engagement scale: Development, reliability and validity , Assessment and Evaluation in Higher Education (SSCI), 40(4), 587-610.

Günüç, S., Cavkaytar, S., Sönmez, B., Özbey, F. and Kılıç, Z. (2014). Development of a Self-assessment Scale for Effective Presentation Skills and The Validity-Reliability Study , International Journal on New Trends in Education and Their Implications , 5(4), 93-109.

Günüç, S. and Kuzu, A. (2014). Tendency scale for technology use in class: Development, reliability and validity, Journal of Theory and Practice in Education, 10(4), 863-884.

Günüç, S., Odabasi, H.F. and Kuzu, A. (2014). Developing an Effective Lifelong Learning Scale (ELLS): Study of Validity & Reliability, Education and Science (SSCI), 39(171), 244-258.

Günüç, S. and Kuzu, A. (2014). Factors Influencing Student Engagement and the Role of Technology in Student Engagement in Higher Education: Campus-Class-Technology Theory, The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 5(4), 86-113.

Gunuc, S. (2014). The relationships between student engagement and their academic achievement, International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE), 5(4), 216-231.

Günüç, S., Odabaşı, H.F. ve Kuzu, A. (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir Twitter uygulaması, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436 – 455.

Günüç, S. and Doğan, A. (2013). The Relationships Between Turkish Adolescents’ Internet Addiction, Their Perceived Social Support and Family Activities, Computers in Human Behavior (SSCI), 29(6), 2197-2207.

Günüç, S. (2013). Cart and Chaid analyses of some variables that predict internet addiction, Turkish Journal of Psychology (SSCI), 28(71), 88-101.

Günüç, S., Mısırlı, Ö. and Odabaşı, F. (2013). Primary School Children’s Communication Experiences With Twitter: A Case Study from Turkey, Cyberpsychology, Behavior,and Social Networking (SSCI), 16(6), 448-453.

Kuzu, A., Odabaşı, H.F. and Günüç, S. (2013). Evaluation of a social network activity within the scope of the digital citizenship, World Journal on Educational Technology, 5(2), 301-309.

Dönmez, F.İ., Günüç, S., Mısırlı, Ö., Ersoy, M., Kuzu, A. and Odabaşı, H.F. (2012). Elementary School Students’ Views About Social Networks, Cypriot Journal of Educational Sciences, 7(4), 364-377.

Odabaşı, H. F., Mısırlı, Ö., Günüç, S. et al. (2012). A new media for education: Twitter , Anadolu Journal of Educational Sciences International , 2(1), 89-103.

Akbulut, Y., & Günüç, S. (2012). Perceived social support and Facebook use among adolescents, International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning, 2(1), 30-41.

Günüç, S. (2011). Investigation of Effect of Using White Space on Interface of Image Retrieval Systems In Terms of Comprehension And Memorability, Journal of Communication and Computer, 10.

Günüç, S. (2011). Examination of Internet Addiction among Computer Department Staff in Terms of Duration and Purpose of Its Use, International Journal of Cyber Society and Education, 4(1), 39-46.

Günüç, S. and Kayri, M. (2010). The profile of Internet dependency in Turkey and development of Internet addiction scale: Study of validity & reliability, Hacettepe University Journal of Education (SSCI), 39.

Kayri M. and Günüç, S. (2010). The analyzing of some variables affecting the internet dependency level of Turkish adolescent by using classification tree and chaid analysis methods, Educational Sciences: Theory & Practise (SSCI), 10(4).

ULUSAL HAKEMLI DERGILERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Yiğit, E. ve Günüç, S. (2020).  Çocukların Dijital Oyun Bağımlılığına Göre Aile Profillerinin Belirlenmesi.  YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 144-174.

Artun, H. ve Günüç, S. (2016).  Öğretim Elemanlarının Teknoloji Entegrasyonu Yeterliğine Yönelik Öğrenci Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1).

Kurt, A.A., Günüç, S. ve Ersoy, M. (2013). Dijitalleşmede Son Durum: Dijital Yerli, Dijital Göçmen ve Dijital Göçebe, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakülesi Dergisi, 46(1), 1-22.

Günüç, S., Odabaşı, H. F. ve Kuzu, A. (2012). Yaşam Boyu Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 309-325.

Odabaşı, H.F., Kurt, A.A., Haseski, H.İ., Mısırlı, Ö., Ersoy, M., Karakoyun, F. ve Günüç, S. (2011). Öğretmenlik uygulamasında alan faktörü: BÖTE bölümü örneği, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(1), 24-40.

Kayri, M. ve Günüç, S. (2008). İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakülesi Dergisi , 42(1), 157-175.

ULUSLARARASI BILIMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BILDIRI KITAPLARINDA BASILAN BILDIRILER


Günüç, S.
(2019).  İngiliz annelerinin “Sharentıng” konusundaki görüşleri.  9. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kuşadası 26-27 Ekim.

Çan, G., Şahin, K., Parlak, B.Topbaş, M. Günüç, S. ve Beyhun, N.M. (2018). Trabzon’daki Öğrencilerde İnternet Bağımlılığı Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin değerlendirilmesi, 2. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi: Değişen Dünya, Antalya.

Artun,H., Günüç, S., Yiğit, E.(2018). Öğrenci Bağlılığının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Internatıonal Conference On Scınece, Technology, Engıneerıng, Mathematıcs (Stem) And Eucatıonal Scıences (Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi) STEMES2018.MUŞ,TÜRKİYE. 3-5 May 2018 pp.1-1.

Günüç, S., Artun,H. Yiğit, E.(2018). Türkiyede’ki Üniversitelerin Kampüs Olanakları Açısından İncelenmesi. Internatıonal Conference On Scınece, Technology, Engıneerıng, Mathematıcs (Stem) And Eucatıonal Scıences (Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi) STEMES2018.MUŞ,TÜRKİYE. 3-5 May 2018 pp.1-1

Yiğit, E., Günüç, S., Artun,H. (2018). “Öğrenci Bağlılığının Üniversite Kampüslerine İlişkin  Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması”. European Conference on Science, Art & Culture. ANTALYA, TÜRKİYE. 19-22 April 2018 pp.1-1.

Yiğit, E., Günüç, S., Artun,H. (2018). “Üniversitelerdeki Öğrenci Bağlılığı İle Kampüs İkliminin Karşılaştırılması”. European Conference on Science, Art & Culture. ANTALYA, TÜRKİYE. 19-22 April 2018 pp.1-1.

Günüç, S. ve Yiğit, E. (2017). Öğrencilerde Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi: Van İli Örneği. 2nd İnternational Academic Research Congress (INES 2017)  II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi. ANTALYA, TÜRKİYE, 18-21 October/Ekim 2017.

Yiğit, E. ve Günüç, S. (2017). Üniversitedeki Bölümler Açısından Öğrenci Bağlılığının Karşılaştırılması. 2nd İnternational Academic Research Congress (INES 2017)  II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi. ANTALYA, TÜRKİYE, 18-21 October/Ekim 2017.

Günüç, S. (2017). Türkiye’deki Eğitim Fakültelerine İlişkin Yürütülen Bir Tübitak Projesinin Sonuçlandırılması: Deneyimler Ve Güçlükler. International Congress on New Trends in Education-ICONTE, 18-20 Mayıs, Antalya.

Artun, H., Günüç, S. ve Yiğit, E. (2017). Kampüse İlişkin Çeşitli Değişkenlerin Öğrenci Başarısı Açısından İncelenmesi. International Congress on New Trends in Education-ICONTE, 18-20 Mayıs, Antalya.

Yiğit, E. ve Günüç, S. (2017). Doğu Anadoludaki İki Üniversitenin Öğrenci Bağlılığı Ve Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılatırılması. International Congress on New Trends in Education-ICONTE, 18-20 Mayıs, Antalya.

Günüç, S. (2016). Kampüs İklimini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçme Aracının Geliştirilmesi. International Multidisciplinary Eurasian Congress, 11-13 July, Odessa-Ukraine.

Günüç, S. ve Doğan Keskin, A. (2016). Çevrimiçi Alışveriş Bağımlılığı:Semptomları, Nedenleri ve Etkileri, Uluslararası 3. Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, İstanbul, 3-4 Mayıs.

Yiğit, E. ve Günüç, S. (2016). Dijital Oyun Bağımlılığında Aile Yapılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Uluslararası 3. Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, İstanbul, 3-4 Mayıs.

Kayri, M. ve Günüç, S. (2016). Yüksek ve Düşük Sosyo-Ekonomik Koşullara Sahip Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi , Uluslararası 3. Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, İstanbul, 3-4 Mayıs.

Günüç, S. (2015). Öğretmen Adaylarının Okullarda Gerçekleştirdikleri Mobil Öğrenme Uygulamalarının ve Karşılaştıkları Problemlerin İncelenmesi, World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, 5-7 Kasım.

Günüç, S., Artun, H. (2015). Eğitim Fakültelerindeki Öğrenci Bağlılığı Profilinin Belirlenmesi Ve Öğrenci Bağlılığı İle Teknoloji Entegrasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Tübitak Projesi, International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, 26-28 Ekim.

Artun, H., Günüç, S. (2015). Öğretim Elemanlarının Teknoloji Entegrasyonu Yeterliliklerine İlişkin Öğrenci Algısı, International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, 26-28 Ekim.

Kuzu, A., Orhan, D., Türk, M., Dindar, M. ve Gunuc, S. (2014). Öğretim elemanlarının öğretim süreçlerinde etkileşimli tahta kullanımına ilişkin beklentileri, Uluslararası Öğretmen Eğitimi Konferansı, Dubai, Şubat.

Kuzu, A., Türk, M., Orhan, D., Dindar, M. ve Gunuc, S. (2014). Öğretman adaylarının etkileşimli tahta kabul ve kullanım düzeylerinin belirlenmesi: Anadolu Üniversitesi örneği, Uluslararası Öğretmen Eğitimi Konferansı, Dubai, Şubat.

Gunuc, S., Kuzu, A., Dindar, M., Orhan, D. and Turk, M. (2014). Öğretmen adaylarının etkileşimli tahta kullanımına ilişkin beklentileri, 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Afyon, Turkey , May.

Günüç, S. (2014). Akademik Başarıyı Etkileyen Bir Değişken Olarak Öğrenci Bağlılığı, World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS, Antalya , Kasım.

Günüç, S. (2013). İnternet Bağımlılığının Yordanması, International Conference on New Horizons in Education-INTE, Roma, Italy, Haziran.

Kurt, A. A., Odabaşı, H. F., Günüç, S., Ersoy, M., Mısırlı, Ö. and Karakoyun, F. (2012). Teaching practicum components scale: A study of validity and reliability, International Conference On Interdisciplinary Research In Education, North Cyprus, Mayıs.

Kuzu, A., Odabasi, H. F. and Gunuc, S. (2012). Preservice teachers as digitally global citizens: Twitter case, International Conference On Interdisciplinary Research In Education, North Cyprus, Mayıs.

Gunuc, S., Odabasi, H. F. and Kuzu, A. (2012). Araştırmacının proje günlüğü: Bir BAP projesinde araştırmacıların deneyimleri, International Conference On Interdisciplinary Research In Education, North Cyprus, Mayıs.

Gunuc, S., Odabasi, H. F. and Kuzu, A. (2012). The Views of Pre-Service Teachers Regarding The Student of Future, 4th annual International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN12, Barcelona, Spain, Temmuz.

Gunuc, S., Odabasi, H. F. and Misirli, O. (2012). Twitter Use Among The Elementary School Students, 23rd International Conference Society For Information Technology And Teacher Education, Austin, Texas , Mart.

Günüç, S., İzmirli, Ö.Ş., Odabasi, H.F. and Yurdakul, I.K. (2012). Problems encountered in Technology Mentoring Program, 3. World Conference on Learning, Teaching and Educational leadership, Brussels, Belgium, Ekim.

Odabasi, H. F., Kuzu, A. and Gunuc, S. (2012). Characteristics of Lifelong Learner, 23rd International Conference Society For Information Technology And Teacher Education, Austin, Texas, Mart.

Odabaşı, H.F., Kuzu, A. ve Günüç, S. (2011). Yaşam boyu öğrenmeyi etkileyen faktörler, 11. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, İstanbul Üniversitesi, Mayıs.

Günüç, S. (2011). Assessment of Students’ Success in Internet-Based Distance Learning, Global Learn Asia Pacific: Global Conference on Learning and Technology, Melbourne, Australia, Mart.

Akbulut, Y., & Günüç, S. (2011). Relationships between social profiles and Facebook use habits of adolescents in a rural Turkish context, AECT International Convention, Jacksonville-FL, USA , Kasım.

Günüç, S. (2011). Dijital yerlilerde bilişsel yük kuramı ve çoklu görev, V. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Elazığ/Turkey , Eylül.

Odabaşı, H.F., Kuzu, A. & Günüç, S. (2011). Development of lifelong learner characteristics scale: Study of validity & reliability, International Conference of Lifelong Learning, Křtiny, Brno, Czech Republic, Eylül.

Etemadpour, R., Günüç, S. & Masood, M. (2010). Effects of White Space in Online Reading among Turkish and English texts, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Toronto, Canada, Haziran.

Günüç, S. (2010). Examination of Internet Addiction of Staff of the Computer Department in Terms of Duration and Purpose of Its Use, International Conference on Internet Studies, Taipei, Taiwan, Kasım.

Erişti, S.D., Atalay, N., Mısırlı, Ö., Günüç, S., Ersoy, M. (2010). The design of online instructional environment based on visual perception theories, 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Konya/Turkey , Eylül.

Erişti, S.D., Ersoy, M., Mısırlı, Ö., Som, S., Atalay, N., Günüç, S. (2010). The use of connection theory in online instructional environments, 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Konya, Turkey, Eylül.

Karakoyun, F., Erişti, S. D. ve Günüç, S. (2010). Students’ options about digital storytellings, World Conference on Learning, Teaching and Administration, Cairo, Egypt, Ekim.

Günüç, S. (2010). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü (böte) öğretmen adaylarının bölüm ismine ilişkin görüşleri, International Educational Technology Conference, İstanbul, Nisan.

Günüç, S., Etemadpour, R. & Günbatar, M.S. (2010). Role of using white space on interface of image retrieval systems, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Toronto, Canada , Haziran.

Kayri, M. ve Günüç, S. (2009). The Analyzing of Some Variables Affecting the Internet Dependency by Usıng Decision Trees, 5th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society , İstanbul.

Günüç, S. ve Kayri, M. (2009). Türkiye’deki İnternet Bağımlılık Düzeyinin Bölgelere Göre İncelenmesi, III. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Trabzon, Turkey.

Günüç, S. ve Kayri, M. (2008). Sayısal Uçurum ve İnternet Bağımlılığı Paradigmasının Lojistik Regresyon İle Açımlanması, II. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Kuşadası, Türkiye , Mayıs.

Günüç, S. (2007). Yapılandırmacı Kurama Göre Online Eğitim Sitesi Tasarlama Sorunsalı, I. International Computer and Instructional Technologies Symposium , Çanakkale , Mayıs.

Günüç, S. (2007). Türkiye’de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Yetiştirme Sorunsalı , I. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Çanakkale, Mayıs.

 

YAZILAN KİTAPLAR

Günüç, S. (2019). Dijital Dünyada Organik Çocuklar Yetiştirmek. Ankara: Nobel Tıp Kitapevi.

Günüç, S. (2017). Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunun Kuramsal Temelleri. Ankara:Anı yayıncılık

Günüç, S. (2016). Üniversitelerde Öğrenci Bağlılığı, Nobel Yayıncılık: Ankara, İstanbul.

 

YAZILAN KİTAP BÖLÜMLERİ

Günüç, S. (2019). Aile Fertlerinin Bağlılığı ve Dijital Ebeveynlik. Dijital Dünyada Organik Çocuklar Yetiştirmek (ed. Selim Günüç). Ankara: Nobel Tıp Yayıncılık.

Günüç, S. (2019). Dijital Dünya ve Çocukları. Dijital Dünyada Organik Çocuklar Yetiştirmek (ed. Selim Günüç). Ankara: Nobel Tıp Yayıncılık.

Günüç, S. (2019). Dijital Dünyada Güvenli Yaşamak ve Teknolojinin Bilinçli ve Doğru Kullanımı. Dijital Dünyada Organik Çocuklar Yetiştirmek (ed. Selim Günüç). Ankara: Nobel Tıp Yayıncılık.

Gunuc, S. & Babacan, N. (2018). Technology Integration In English Language Teaching And Learning. Within “Positioning English for Specific Purposes in an English Language Teaching Context . Vernon Press. https://vernonpress.com/file/6059/f9dcaeff8a2fb8b81314d3901f526ffd/1528377644.pdf

Gunuc, S., Misirli, O., & Odabasi, F. (2015). The Psychology of Social Networking: Communication, Presence, Identity and Relationships in online communities, VERSITA, Versita Ltd, 78 York Street, London.

Günüç, S. (2012). Sanal Toplumda Birlikte Yaşama Kültürü, “Genç Akademisyenlerin Perspektifinden Birlikte Yaşama” İçinde, DA Yayıncılık , 393-421, İstanbul.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

 Sipahi, H., Oğuz, T., Demir, H., May, Ö., Sarıgül, M., Özdemir, E., Yabar, S., Yoldaş, H.S. ve Günüç, S. (2014). Bornova İlçesi’nde Dört Okulda Ergenlerde İnternet Bağımlılığı ve Güvenli İnternet Kullanımının Değerlendirilmesi , 5. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi “Ergen ve Riskler” , İzmir , Kasım 2014.

Günüç, S. ve Taşkın, N. (2015). Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları , XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , Denizli , 28-30 Eylül.

Back to top