Makaleler

ULUSLARARASI HAKEMLI DERGILERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Günüç, S., Artun H.,Yigit, E., & Keser, H. (2021). Examining the Relationship Between Student Engagement and Campus Climate:A Case in Turkey. Journal of College Student Retention: Research, Theory Practice, Doi: 10.1177/1521025119894579.

Günüç, S. (2020). Examining sharenting from a psychological perspective: comparing turkish and british mothers.  Current Approaches in Psychiatry. 12(1).

Aykat, Ş. & Günüç, S. (2020). Review of the Opinions of Vocational High School Teachers, Students, and Administrators on the Interactive Whiteboard. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 11(1), 1-35.

Günüç, S., Artun H.,Yigit, E., & Keser, H. (2020). Examining the Relationship Between Student Engagement and Campus Climate:A Case in Turkey. Journal of College Student Retention: Research, Theory Practice, Doi: 10.1177/1521025119894579.

Şenol, N , Aktepe, E , Günüç, S , Ertilav, K , Alaca, İ . (2019). Internet Usage Profile of Medical Students and Effects of Internet Addiction on Sagittal Balance. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 26(3), 248-255.

Atli, S., Günüç, S, Kuss, D. ve Baran G. (2019). Impact of Parents’ Technology Use on 18-24 Months Old Infants’ Adaptive Behaviours. Adaptive behaviours (SSCI), 27(3), 197-219

Günüç, S. & Atli, S. (2018). 18-24 aylık bebeklerde teknolojinin etkisine yönelik ebeveyn görüşleri. Addicta: The Turkish Journal on Addictions.5(2), 1-22, Advance online publication. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.2.0047

Günüç S. (2017). Peer Influence in Internet and Digital Game Addicted Adolescents: Is Internet / Digital Game Addiction Contagious? International Journal of High Risk Behaviors and Addiction, 6(2), 1-20.

Günüç, S. & Babacan, N. (2017). Technology integration in English language teaching and learning, Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, 5(2), 349-358.

Doğan Keskin, A., & Günüç, S. (2017). Testing models regarding online shopping addiction. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 4, 221–242.

Yiğit, E. & Günüç, S. (2017). Comparison of student engagement from two different universities in Turkey in terms of technology integration and campus climate, International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 8(3), 9-18.

Günüç, S. &  Doğan, A. (2016). Çevrimiçi Alışveriş Bağımlılığı: Belirtiler, Nedenler ve Etkiler. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 3(3).

Kayri, M. & Günüç, S. (2016). Yüksek ve düşük sosyoekonomik koşullara sahip öğrencilerin internet bağımlılığı açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addiction, 3(2).

Kerimova, M. and Gunuc, S. (2016). Adaptation of Internet Addiction Scale in Azerbaijani Language: A Validity-reliability and Prevalence Study, Journal of Education and Training Studies, 4(1), 39-48.

Gunuc, S. (2015). Relationships and Associations Between Video Game and Internet Addictions: Is Tolerance a Symptom Seen in All Conditions, Computer in Human Behavior (SSCI), 49, 517–525.

Gunuc, S. and Kuzu, A. (2015). Confirmation of Campus-Class-Technology Model in Student Engagement: A Path Analysis, Computers in Human Behavior (SSCI), 48, 114-125.

Gunuc, S. (2015). Implementation and Evaluation of Technology Mentoring Program Developed for Teacher Educators: A 6M-Framework, Qualitative Research in Education, 4(2), 163-190.

Günüç, S. and Kuzu, A. (2015). Student engagement scale: Development, reliability and validity , Assessment and Evaluation in Higher Education (SSCI), 40(4), 587-610.

Günüç, S., Cavkaytar, S., Sönmez, B., Özbey, F. and Kılıç, Z. (2014). Development of a Self-assessment Scale for Effective Presentation Skills and The Validity-Reliability Study , International Journal on New Trends in Education and Their Implications , 5(4), 93-109.

Günüç, S. and Kuzu, A. (2014). Tendency scale for technology use in class: Development, reliability and validity, Journal of Theory and Practice in Education, 10(4), 863-884.

Günüç, S., Odabasi, H.F. and Kuzu, A. (2014). Developing an Effective Lifelong Learning Scale (ELLS): Study of Validity & Reliability, Education and Science (SSCI), 39(171), 244-258.

Günüç, S. and Kuzu, A. (2014). Factors Influencing Student Engagement and the Role of Technology in Student Engagement in Higher Education: Campus-Class-Technology Theory, The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 5(4), 86-113.

Gunuc, S. (2014). The relationships between student engagement and their academic achievement, International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE), 5(4), 216-231.

Günüç, S., Odabaşı, H.F. ve Kuzu, A. (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir Twitter uygulaması, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436 – 455.

Günüç, S. and Doğan, A. (2013). The Relationships Between Turkish Adolescents’ Internet Addiction, Their Perceived Social Support and Family Activities, Computers in Human Behavior (SSCI), 29(6), 2197-2207.

Günüç, S. (2013). Cart and Chaid analyses of some variables that predict internet addiction, Turkish Journal of Psychology (SSCI), 28(71), 88-101.

Günüç, S., Mısırlı, Ö. and Odabaşı, F. (2013). Primary School Children’s Communication Experiences With Twitter: A Case Study from Turkey, Cyberpsychology, Behavior,and Social Networking (SSCI), 16(6), 448-453.

Kuzu, A., Odabaşı, H.F. and Günüç, S. (2013). Evaluation of a social network activity within the scope of the digital citizenship, World Journal on Educational Technology, 5(2), 301-309.

Dönmez, F.İ., Günüç, S., Mısırlı, Ö., Ersoy, M., Kuzu, A. and Odabaşı, H.F. (2012). Elementary School Students’ Views About Social Networks, Cypriot Journal of Educational Sciences, 7(4), 364-377.

Odabaşı, H. F., Mısırlı, Ö., Günüç, S. et al. (2012). A new media for education: Twitter , Anadolu Journal of Educational Sciences International , 2(1), 89-103.

Akbulut, Y., & Günüç, S. (2012). Perceived social support and Facebook use among adolescents, International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning, 2(1), 30-41.

Günüç, S. (2011). Investigation of Effect of Using White Space on Interface of Image Retrieval Systems In Terms of Comprehension And Memorability, Journal of Communication and Computer, 10.

Günüç, S. (2011). Examination of Internet Addiction among Computer Department Staff in Terms of Duration and Purpose of Its Use, International Journal of Cyber Society and Education, 4(1), 39-46.

Günüç, S. and Kayri, M. (2010). The profile of Internet dependency in Turkey and development of Internet addiction scale: Study of validity & reliability, Hacettepe University Journal of Education (SSCI), 39.

Kayri M. and Günüç, S. (2010). The analyzing of some variables affecting the internet dependency level of Turkish adolescent by using classification tree and chaid analysis methods, Educational Sciences: Theory & Practise (SSCI), 10(4).

ULUSAL HAKEMLI DERGILERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Yiğit, E. ve Günüç, S. (2020).  Çocukların Dijital Oyun Bağımlılığına Göre Aile Profillerinin Belirlenmesi.  YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 144-174.

Artun, H. ve Günüç, S. (2016).  Öğretim Elemanlarının Teknoloji Entegrasyonu Yeterliğine Yönelik Öğrenci Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1).

Kurt, A.A., Günüç, S. ve Ersoy, M. (2013). Dijitalleşmede Son Durum: Dijital Yerli, Dijital Göçmen ve Dijital Göçebe, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakülesi Dergisi, 46(1), 1-22.

Günüç, S., Odabaşı, H. F. ve Kuzu, A. (2012). Yaşam Boyu Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 309-325.

Odabaşı, H.F., Kurt, A.A., Haseski, H.İ., Mısırlı, Ö., Ersoy, M., Karakoyun, F. ve Günüç, S. (2011). Öğretmenlik uygulamasında alan faktörü: BÖTE bölümü örneği, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(1), 24-40.

Kayri, M. ve Günüç, S. (2008). İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakülesi Dergisi , 42(1), 157-175.

Back to top